Algemene verhuur voorwaarden

DEPA Attractieverhuur Sport-O-theek

 

Verhuur vindt plaats op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

 

Huur op AFHAAL basis

De materialen worden tegen een vastgestelde dagvergoeding verhuurd (zie prijslijst).

De prijzen zijn inclusief 21% btw. Naast deze vergoeding wordt een borgsom (contant of bankbetaling) in rekening gebracht. Dit bedrag varieert van 100 tot 200,- en wordt aan de huurder terugbetaald als het gehuurde materiaal in goede staat ,schoon en droog wordt teruggebracht. Het huurbedrag en de borgsom dienen bij afhaal te worden betaald. Betaling per bank is ook mogelijk mits het totale bedrag voor de evenementdatum op onze bank is bijgeschreven. Indien de materialen niet contant worden afgerekend of het bedrag niet tijdig is overgemaakt kan de huurder geen aanspraak maken op het gebruik van de materialen. Zijn verplichting tot betalen blijft onverlet van kracht. Bij Depa is het tot op heden niet mogelijk om te pinnen

 

De huurder dient de materialen op de afgesproken tijden op te halen en terug te brengen. Indien de huurder deze afspraken niet nakomt zullen de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de huurder komen. Bij te laat teruggebracht materiaal wordt het aantal dagen overschrijding in rekening gebracht.

 

Het materiaal zal bij uitgifte en bij teruggave door huurder en verhuurder gezamenlijk worden gecontroleerd. Het gehuurde materiaal moet weer schoon en droog worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

 

Huur op BEZORG/OPHAAL basis.

U kunt ervoor kiezen om de materialen door ons te laten bezorgen en/of ophalen. U betaalt bij aflevering de huurprijs en een borgsom van 100 tot 200,- (of de borgsom zoals overeengekomen in het contract). Indien alles compleet, droog en netjes is ingepakt, krijgt u de borg weer retour.

Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en het weer ophalen:

Voorrijkosten 2 x 31,25

Km. kosten 4 x Afstand x 0,85 per km.

 

. U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats zorg te dragen.

. U kunt de attracties ook door ons personeel laten op- en afbouwen. De kosten hiervoor zijn 50,- per persoon, per uur of gedeelte van een uur.

 

Let op: Schade aan, met of door het gehuurde materieel dan wel schades ontstaan tijdens transport onder regie van de verhuurder zijn voor rekening en risico van de huurder, mits afgedekt door verzekering afgesloten bij verhuurder.

Huur op VERZORGINGS basis :

De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig (of gedeeltelijk) door ons te laten verzorgen. De attractie wordt gedurende 4 uur, tenzij anders vermeld, door personeel van Depa Attractieverhuur begeleid. Tevens zullen wij de verzorgde attracties op- en afbouwen. Voor ieder extra draai uur betaalt u 50,- per verzorgde attractie.

Voorrijkosten 2 x 31,25

Km. kosten 2 x Afstand x 0,85 per km. vooraf vastgelegd.

 

. Tevens hoeft u bij deze mogelijkheid geen borg te betalen.

 

De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het materiaal en zich te allen tijde te houden aan de eventueel bijgeleverde materiaalgebruikinstructie. Bij het gebruik van een luchtattractie, zoals een stormbaan of luchtkussen, is het gebruik van een grondzeil verplicht. De overige attracties dienen te worden beschermd tegen ruwe en harde ondergrond zoals; straat- en stoeptegels, asfalt, steen, gravel enz. Het niet in acht nemen van bovenstaande waarschuwingen leidt tot schade aan het materiaal welke voor rekening van de huurder is.

 

De huurder is verplicht om elke schade, gebrek of vermissing te melden aan DEPA Attractieverhuur Sport-o-theek. Vermist of door onjuist gebruik onklaar geraakt materiaal dient tegen de nieuwwaarde te worden vergoed. In voorkomende gevallen zullen reparatiekosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering van een bestelling c.q. reservering gelden de volgende regels:

- tot 1 maand voor de afhaaldatum geen kosten,

- vanaf 1 maand tot 7 dagen voor de afhaaldatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht,

- vanaf 7 dagen voor de afhaaldatum wordt 100% van het huurbedrag in rekening gebracht.

 

 

Z.O.Z.
U kunt de door u gehuurde materialen ook verzekeren !!!

U kunt de materialen verzekeren tegen alle plotselinge en onvoorziene materiele beschadigingen als gevolg van een van buiten aankomend onheil. De verzekering is uitsluitend van kracht, indien er een geldige, door de huurder ondertekende huurovereenkomst voor aanvang van de huurperiode is opgemaakt. De kosten voor deze verzekering bedraagt 10% over het totale huurbedrag met een minimum van 5,-. Het eigen risico bedraagt

150,-. Bij diefstal of vermissing bedraagt het eigen risico minimaal 700,- .Bij diefstal of vermissing zonder verzekering wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Het is de huurder verboden:

a. De materialen aan derden in gebruik af te staan, het te bezwaren, te verhuren of te verkopen.

b. De materialen geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van

de gebruikelijke accessoires.

c. Enige reparatiehandeling aan het materiaal uit te voeren of uit te laten voeren.

 

SPECIALE KORTINGEN

Bij AFHAAL of BEZORG/OPHAAL voor meerdere aaneengesloten dagen bieden wij u een speciale

korting aan:

2 dagen huur

15 % korting

3 dagen huur

20 % korting

4 tot 7 dagen huur

40 % korting

Let op : deze korting is niet van toepassing bij de met een * gemerkte artikelen.

 

Feestdagen toeslag:

* Koningsdag : 27-04................... 20%

* 1 e Kerstdag (bij verzorging) 20% (100%)

* 2e Kerstdag 20%

* Oudejaarsavond (bij verzorging) 20% (100%)

 

Verhuur op of aan het strand

Bij strandverhuur wordt per opblaasbare structuur 55,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Voor kleine materialen bij strandgebruik wordt afhankelijk van de hoeveelheid ook extra schoonmaakkosten

a 42,- in rekening gebracht. Als deze kleine materialen zandvrij worden ingeleverd worden deze kosten geretourneerd.

 

DEPA Attractieverhuur Sport-o-theek en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, letsel of andere schade, die direct of indirect, het gevolg zijn van het gehuurde materiaal, ongeacht de omstandigheden.

De huurder vrijwaart DEPA Attractieverhuur Sport-o-theek voor eventuele aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden schade, die het gevolg is van het gebruik van het gehuurde materiaal.

Voor zaken, waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van DEPA Attractieverhuur Sport-o-theek. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst dient te nemen, komen voor rekening van de huurder.

Indien de verhuurder op de afgesproken datum door overmacht de te huren goederen niet beschikbaar heeft,

vervalt deze overeenkomst en worden eventuele al betaalde huursommen direct terugbetaald.

Wie zich niet houdt aan de voorwaarden wordt uitgesloten van verder gebruik van de materialen van DEPA Attractieverhuur Sport-o-theek.

 

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden !